MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

Implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European se realizează cu respectarea strictă a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante în domeniul gestionării fondurilor structurale.

În derularea proiectelor FSE, beneficiarii sunt obligaţi să respecte dispoziţiile legislative cu privire la managementul financiar, achiziţii publice, ajutor de stat, cheltuieli eligibile, protecţia mediului, egalitate de şanse, procesarea datelor personale etc.

Orice încălcare a acestor prevederi în implementarea proiectelor atrage responsabilitatea beneficiarului cu privire la utilizarea fondurilor comunitare, inclusiv returnarea sumelor utilizate necorespunzător, după caz.

Cadrul legislativ naţional :

H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008)

H.G. nr. 1179/2004 pentru modificarea şi completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România ( MO nr. 577 / 29.06.2004)

H.G. nr.2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art.18 din Hotărârea Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

H.G. nr.128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

H.G. nr.577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Memorandum privind aprobarea STRATEGIEI NAŢIONALE DE COMUNICARE a INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 2007-2013

Achiziţii publice :

O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

O.U.G. nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Ordin nr.26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Ordinul nr.155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

Legea nr.337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr.128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr.71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordinul ANRMAP nr.183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media

H.G. nr.1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr.525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

H.G. nr.782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

O.U.G. nr.74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Legea nr.111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Legea nr.228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

H.G. nr.942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Ordinul M.F.P nr.175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate

Hotărârea nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Ajutor de stat :

O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

H.G. nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 - 2013

Hotărârea nr. 946 din 19 iulie 2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

Lege nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Nereguli :

Ordonanţa nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, modificată prin:

Legea nr.529/2003, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa Guvernului nr.79/2003

O.G. nr.94/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr.507/2004, cu modificările ulterioare

O.G. nr.53/2005, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2006

O.G. nr.12/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.205/2007

Legea nr.205/2007

H.G. nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Decizia Primului-Ministru nr.205/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

Hotărârea nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

H.G. nr.1211/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

Informare publică :

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Management financiar :

Ordinul nr.2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

O.U.G nr.64 din 03/06/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3154 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007

H.G. nr.491 din 14/05/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale (M.O. nr. 385 din 21.05.2008, Partea I)

Ordin MEF nr.911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007

Legea nr.249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

H.G. nr.1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

H.G. nr.1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

Legea nr.273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale

Legea nr.96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor – modifică art. 61 din Legea 500/2002

Legea nr.314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice

O.G nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.