MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

ANUNŢURI - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "TRANSPORT"

8 MARTIE 2007

Anunţ de intenţie privind selectarea unui reprezentant al ONG-urilor/asociaţiilor/fundaţiilor din domeniul transporturilor sau mediului ca membru în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport

Context:

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS-T) prezintă strategia în baza căreia vor fi accesate Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea sectorului de transport în Romania, în perioada 2007-2013.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Directia Generala Relaţii Financiare Externe, are rolul de Autoritate de Management pentru POS-T.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport a început elaborarea Programului Operaţional Sectorial de Transport înca din anul 2005, cu respectarea principiului parteneriatului, prin consultarea autorităţilor şi a partenerilor socio-economici relevanţi pentru domeniul de transporturi.

La sfârşitul lunii ianuarie 2007, a fost transmisă oficial varianta finală a POS-T la Comisia Europeană în vederea începerii negocierilor.

Varianta oficială transmisă Comisiei Europene poate fi consultată la următoarea adresa de internet http://www.mt.ro/dgrfe/post/romana/POS-T%20-%20varianta%20RO.pdf.

Directia Generala Relaii Financiare Externe din cadrul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii , în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport trebuie să organizeze conform reglementarilor Comisiei Europene (Regulamentul Consiliului nr.1083 din 11 iulie 2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) un Comitet de Monitorizare care să urmărească asigurarea eficacităţii şi calităţii implementării Programului Operaţional Sectorial de Transport (POS-T).

Comitetul de Monitorizare pentru POS-T este alcătuit din reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, parteneri socio-economici, ONG-uri, reprezentanţi ai mediului academic şi ai asociaţiilor profesionale cu activitate relevantă pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport.

În acest context, AM POS-T îşi exprimă intenţia de a include ca membru în Comitetul de Monitorizare un reprezentant al organizaţiilor non-guvernamentale/asociaţiilor/fundaţiilor care au ca domeniu de activitate transportul şi protecţia mediului.

Rolul Comitetului de Monitorizare

Comitetul de Monitorizare are următoarele roluri şi răspunderi:

 • a.Analizează şi aprobă criteriile pentru selecţia operaţiunilor finanţate în decurs de şase luni de la aprobarea POS şi aprobă orice modificare a acestor criterii în conformitate cu necesităţile referitoare la stabilirea programului;
 • b.Analizează periodic progresul înregistrat pentru realizarea obiectivelor specifice ale POS în baza documentelor predate de Autoritatea de Management;
 • c.Examinează rezultatele implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară precum şi rezultatele evaluării POS;
 • d.Analizează şi aproba rapoartele anuale şi finale referitoare la implementarea POS;
 • e.Este informat cu privire la raportul anual de control sau cu privire la partea din raport care se referă la respectivul POS, şi la comentariile relevante pe care le poate face Comisia după examinarea acelui raport sau în legătură cu acea parte a raportului;
 • f.Poate propune Autorităţii de Management orice analiză sau examinare a POS care poate duce la realizarea obiectivelor Fondurilor sau la îmbunătăţirea managementului acestuia, inclusiv a managementului financiar;
 • g.Analizează şi aprobă orice propunere pentru modificarea conţinutului deciziei Comisiei cu privire la contribuţia Fondurilor.
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport prezidează Comitetul de Monitorizare şi asigură Secretariatul acestuia. Selecţia reprezentantului ONG-urilor /asociaţiilor/ fundaţiilor.

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport prezidează Comitetul de Monitorizare şi asigură Secretariatul acestuia.

  Selecţia reprezentantului ONG-urilor /asociaţiilor/ fundaţiilor.

  Reprezentantul ONG-urilor / asociaţiilor / fundaţiilor trebuie să fie o persoană angajată în cadrul unei ONG / asociaţii / fundaţii reprezentativă pentru sectorul de transporturi sau mediu.

  Modalitatea de nominalizare a reprezentantului ONG-urilor este responsabilitatea ONG-urilor interesate. MTI solicită doar respectarea următoarelor criterii minime:

  1. Organizaţia :

 • să fie nonprofit, non-guvernamentală (independentă faţă de autorităţile statului, adică să îşi determine singura propriile politici şi cheltuieli), non-partizană;
 • să fie persoană juridică şi să fie înregistrată oficial în România; să funcţioneze legal în România, conform Ordonanţei de Guvern 26/2000, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • să aibă sediul în România;
 • să aibă ca domeniu de activitate transporturile, protecţia mediului şi fondurile structurale;
 • să prezinte un grad mare de reprezentativitate.
 • 2. Reprezentantul:

 • să aibă cunoştinţe în domeniul politicilor Comisiei Europene privind transportul, protecţia mediului şi în regulamentele europene privind Fondurile Structurale şi de Coeziune;
 • să demonstreze abilităţi de negociere şi diplomaţie.
 • M.T.I. face public anunţul său de intenţie şi solicită ONG-urilor/asociaţiilor/fundaţiilor nominalizarea reprezentanţilor în vederea selectării de către AM POS-T a unui membru votant, precum şi a unui supleant pentru Comitetul de Monitorizare al POS Transport.

  Termenul limită de transmitere a documentaţiei de prezentare a organizaţiei şi CV-ul persoanelor nominalizate este 19 martie 2007.

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa d-rei Marcela Glodeanu, Directia Generala Relaţii Financiare Externe :

  Tel: 075.003.22.63, 021/319.61.47, int. 263;

  Fax: 021/312.61.78;

  E-mail:marcela.glodeanu@mt.ro